Co robimy

Fundacja  swoje cele pragnie realizować  poprzez:

 • mecenat kultury,
 • pracę z młodzieżą, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wychowawczej, kulturalnej, dydaktycznej, badawczej, wydawniczej,

organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych
i imprez o charakterze publicznym,

 • prowadzenie bibliotek oraz galerii sztuki,
 • prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, mediacji, działań z za-kresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji
  i ochrony zdrowia,
 • organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym, rekreacyjnym, turystycznym z elementami edukacyjnymi, praca w zakresie szeroko rozumianej` profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • współpracę z innymi Fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu, w zakresie realizacji celów statutowych.
 • organizowanie imprez oraz działalności o charakterze charytatywnym,
 • fundowanie stypendiów.