Cele Fundacji

Pottery - formation process of the clay dish with traditional method as the history lesson

  1. Celami Fundacji są:
  2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. rozwiązywanie problemów społecznych, społeczno–gospodarczych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego , budowa kapitału społecznego oraz realizacja programów Fundatora,
  4. przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrożeniom współczesnego świata oraz wykluczeniu społecznemu,
  5. organizowanie i prowadzenie, w tym we współpracy z innymi podmiotami przedsięwzięć realizujących ww. cele Fundacji.